Saturday, May 12, 2007

อาจาย์พรชัย จะปิดคอร์ส วันจันทร์ นี้ จะมีข้อสอบ มาให้รีบมาจดได้

วัน ศุกร์ ที่แล้ว อาจารย์พรชัย ของด 1 วัน แล้วจะเอาข้อสอบมาให้ฝึกทำ วัน จันทร์ นี้ และปิดคอร์สด้วย และจะสรุปทุกบทที่สอน พร้อมบอกแนวข้อสอบ ดูตัวอย่างข้อสอบ ที่อาจาย์ให้แล้ว กัน นะครับ

1. การออกแบบระบบสนับสนุน เพื่อช่วยในการผลิตสารสนเทศ สำหรับช่วยในการตัดสินใจ (DSS) มีโครงสร้าง เป็นอย่างไร
1. เป็นโครงสร้างแบบมีโครงสร้าง 2. เป็นโครงสร้างแบบกึ่งโครงสร้าง
3. เป็นโครงสร้างไม่คาดหวัง 4. โครงสร้างที่เกิดประจำ
ตอบ 2.

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เริ่มต้นจากการกำหนดขอบเขตหรือปัญหาของงาน รวบรวมรายละเอียด และศึกษาว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้าง เป็นหลักการ พัฒนารระบบงาน ในข้อใด
1. การออกแบบระบบสารสนเทศ 2. การติดตั้งระบบสารสนเทศ
3. การวิเคราห์ระบบสารสนเทศ 4. การศึกษาเบื้องต้น
ตอบ 3. นะครับ

3. ผู้บริหารระดับใด ที่มีความจำเป็นในการใช้สารสนเทศประเภทเชิงสรุป กะทัดรัด และเข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
1. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 2. ผู้บริหารระดับกลาง
3. ผู้บริหารระดับกลยุทธ์ 4. ผู้บริหารระดับอำนวยการ
ตอบ 3.

4. ผู้ที่ทำหน้าที่ ในการจัดการข้อมูล การกำหนดสิทธิที่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล และรักษาความมั่นคง ปลอดภัยข้อมูล คือ
1. Computer manager 2. Database Administrator
3. Computer Engineer 4. CIO
ตอบ 2.

5. กระบวนวิชา IT105 บรรยายที่ราม 2 อยากทราบว่าห้องบรรยายหลัก อาคารใด
1. PBB 201 2. BNB 5 3. KTB 201 4. BNB 10
ตอบ 4. นะครับ


ก็ลองดูก่อนแล้วกัน แล้ววัน จันทร์ ที่อาจาย์ ปิดคอร์ส จะมาอัพเดท ทั้งสรุปเนื้อหา และข้อสอบอีกที

แล้วเจอกันครับ GOOD LUCK FOR YOU

089-1327526

No comments: